Miroslav Krutina

advokát/attorney at law
ev. č. ČAK 10251/CBA No. 10251

tel.: + 420 220 199 301
e-mail: miroslav@krutina.cz

specializace:

Trestní právo

jazykové dovednosti:

Ruský jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk

Založil advokátní kancelář v roce 2004 po absolvování právnické fakulty University Karlovy v Praze, kterou absolvoval v letech 1993-1999 a po dlouholetém angažmá v Mezinárodní helsinské federaci pro lidská práva, kde získal bohaté profesní zkušenosti, měl četné příležitosti komunikovat se špičkovými protagonisty právnické profese jak z advokátního stavu, tak také se soudci, státními zástupci, vysokými státními úředníky a politiky vládními i opozičními. V letech 1999 – 2006 (ale dle časových možností dodnes) pořádal a jinak se účastnil a účastní řady odborných jednání a konferencí se zaměřením na reformování trestní justice do podoby slučitelné s požadavky na moderní právní stát. Od počátku se profiluje jako obhájce v trestních věcech, nicméně vedle trestního práva (obhajoba fyzických i právnických osob, extradice a další řízení s cizím prvkem, odborné analýzy, compliance programy, interní audity a v souvislosti s tím též zastupování poškozených v trestních věcech), v kanceláři ve spolupráci s dalšími specialisty rozvíjel i další specializace z oboru veřejného práva (např. správní trestání, daňové právo, finanční právo apod.), práva soukromého (občanské právo, právo korporátní), vedení sporů jak před soudy a dalšími institucemi tak i mimosoudně. Historicky má kancelář blízko o otázkám ochrany lidských práv a jejich ochrany zejm. před Ústavním soudem ČR. Mgr. Krutina hovoří plynně anglicky a rusky na úrovni odborné, na úrovni hovorové pak i německy. V kanceláři se obklopil talentovanými odborně zdatnými kolegy se zápalem pro obor práva, se zaměřením na proklientský přístup. Jako specialista na trestní právo spolupracuje s nejvýznamnějšími českými a evropskými advokátními kancelářemi. Své postoje publikuje zejména ve formě interview, primárně prostřednictvím ČT, ale též v odborné literatuře, na odborných konferencích a seminářích při Právnické fakultě UK v Praze, Parlamentu ČR, Vězeňské službě ČR, Probační a mediační službě ČR a dalších významných institucí.

 

členství v organizacích:

Člen pracovní skupiny CCBE Anti-Money-Laundering Committee (od 2018)
Člen pracovní skupiny CCBE Tax Committee (od 2018)
Člen pracovní skupiny CCBE European Convention Working Group (od 2018) Unie obhájců České republiky (od 2014)
Člen v sekci pro právo EU v České advokátní komoře (od 2012)
Člen European Criminal Bar Association (ECBA) (od 2009)
Člen Advisory Board ECBA (od 2011)
Člen pracovní skupiny CCBE Criminal Law Committee (od 2010)
Člen Legal Experts Fair Trials International (od 2010)
Člen sekce pro trestní právo v České advokátní komoře (od 2008)
Česká advokátní komora (od 2004)
Praxe advokátního koncipienta v AK JUDr. Jaroslava Janečka - advokáta v Praze (2000-2002)
Český helsinský výbor (1997 - 2008)

publikace:

Monitoring vězeňství v České republice (říjen 2022 – leden 2023). Český helsinský výbor, 2023.
Ochrana práv občanů a diskriminační problematika. Kolektiv autorů. Český Krumlov: ICOS Český Krumlov, o.s., 2010
Otázky související s odepřením lékařské pomoci. Zdravotnictví a právo. 1-2/2009, str. 32
Udělení, popř. odepření souhlasu s léčbou (revers). Zdravotnictví a právo. 5/2009, str. 8-12
Trestněprávní aspekty povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. Zdravotnictví a právo. 9/2009, str. 2-5
Regresní nároky ve veřejném zdravotním pojištění. Zdravotnictví a právo. 12/2009, str. 17-18
Kompendium tabákového práva. Kolektiv autorů. Česká judikatura 10/2009. Praha: Havlíček Brain Team, 2009
Soudní praxe v oblasti diskriminace na trhu práce.Kolektiv autorů. Český Krumlov: ICOS Český Krumlov, o.s., 2008
Poskytnutí údajů o telekomunikačním provozu a domovní prohlídka. Krutina, Miroslav, Múka, Ondřej, 2007.
Policie a lidská práva. Kolektiv autorů. Praha: Český helsinský výbor, 2007
Práce – praktické rady, jak si najít a udržet práci. Kolektiv autorů. Praha: Český helsinský výbor, 2005
Výkon spravedlnosti v České republice. Soudce, 8/2005
Obecně prospěšné práce a další instituty restorativní justice. Český helsinský výbor, 2003
Aktuální otázky ochrany lidských práv v ČR. Český helsinský výbor, 2002, str. 47 – 85
Výkon justice. Nadace OSF – Open Society Institute, 2002
Judicial Capacity. Open society Institute, 2002
Školení pracovníků a dobrovolných NGOs v sociálně-právním poradenství. Český helsinský výbor 2000, str. 56 – 64
Monitoring vězeňství 1999. Český helsinský výbor, 2000

významná ocenění:

Soudcovská unie ČR za dlouhodobou práci ve prospěch nezávislé demokratické české justice, 25. 11. 2005
Poděkování generální ředitelky Vězeňské služby ČR Mgr. Kamily Meclové